Regulamin-sklepu

Regulamin sklepu

Informacje Ogólne:

 1. Sklep internetowy oraz platforma rezerwacji towarów działające pod adresem https://piwnyklub.pl/sklep zwany w dalszej części Regulaminu PIWNYM KLUBEM/ Sklepem prowadzony jest przez Grzegorza Gawrycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: WATAHA Grzegorz Gawrych, ul. Łowiecka 7d/8, 64-100 Leszno, NIP: 6972101625, zwanego w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu: 721251151 i adresem e-mail: sklep@piwnyklub.pl
 2. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”.
 3. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

 

 Zamówienie:

 1. Prezentowane w Sklepie towary i informacje nie stanowią oferty, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego
 2. Zamówienie przez Kupującego wybranych towarów oznacza zawarcie umowy kupna ww. towarów i ich dostarczenia na imprezę zamkniętą organizowaną przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy i jej realizacja oraz wydanie towaru następuje w punkcie sprzedaży po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
 4. Kupujący może odebrać towar osobiście lub przez Pełnomocnika w punkcie sprzedaży, lub zlecić przesłanie towaru na imprezę zamkniętą pod wskazany w formularzu adres.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
 6. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 7. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

 

Realizacja Zamówienia:

 1. Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:
  1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Kupującego złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
  2. Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
  3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
  4. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta
  5. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

 

 1. Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
  2. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przed dostawą. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,
  3. przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto Sprzedającego nr: 17 1140 2004 0000 3502 7777 8130
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu (w przypadku wyrobów alkoholowych)
 4. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Kupujący zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez serwis płatności jako agenta rozliczeniowego.
 5. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy :

 1. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji.
 2. Reklamacje powinny być wysyłane na adres: sklep@piwnyklub.pl
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
 4. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wniosek o rozstrzygnięcie sporu lub skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta.
 6. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia towaru.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@piwnyklub.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Płaci jedynie za opłaty dokonania zwrotu towaru.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli przedmiotem zamówienia są :
  1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.12.2021

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

WATAHA Grzegorz Gawrych

 1. Łowiecka 7d/8

64-100 Leszno

 

Ja, …………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ……………………..
 • ……………………..

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data